Electrònica Naval | LIBROS NÁUTICOS | Electricidad y Electrónica | Librería Náutica cartamar. Libros Náuticos. Cartas Náuticas | Libreria nautica Cartamar. Libros nauticos. Cartas nauticas.

Catálogo - LIBROS NÁUTICOS - Electricidad y Electrónica

Electrònica Naval

Electrònica Naval

-Libro en Catalán-

Autor: Lluis Closas Torrent, Pau Closas Gómez
Editorial: Nautical Union
Año de edición: 2.013 (2ª edición)
9788494107023
Encuadernación: rústica
310 pág.
21,0 x 29,5 cm.
35,98€

Sin existencias. Agotado en la editorial

Contenido:

Aquest llibre desenvolupa els temes d'electrònica bàsica que expliquen el funcionament dels sistemes electrònics que trobem en un vaixell. L'obra està estructurada en 11 capítols d'electrònica analògica i digital, electrònica de potència, bateries, microcontroladors i bus de comunicacions NMEA.

L'objectiu del llibre és que el lector arribi assolir els coneixemnts bàsics d'electrònica, per una banda per comprendere i treure el màxim profit dels sistemes electrònics navals, i per l'altre entendre les especificacions i requeriments dels equips. Atès que el professional no és necessariament especialista en electrònica, la finalitat del text no és la de fer dissenys electrònics sinó la de ser capaç d'analitzar i assignar equips electrònics segons les necessitats del vaixell i substituir equips avariats per uns d'equivalents.Índice:

Pròleg

1. L'ELECTRÒNICA DEL VAIXELL
1. Introducció
2. Definició de l'electrònica
3. Senyals analògics i digitals
4. Circuits analògics
4.1. Espectre del senyal
4.2. Modulacions dels senyals de ràdio
5. Circuits digitals
5.1. Teorema del mostreig
5.2. Demodulació dels senyals mostrejats
6. Llei d'Ohm i potència
7. Teorema de la superposició
8. Etapes de sortida dels sistemes electrònics
8.1. Potència de transferència màxima
9. Circuit equivalent del transformador
10. Eines bàsiques per a construir circuits electrònics
11. Bibliografia addicional
Preguntes

2. DISPOSITIUS SEMICONDUCTORS I ELECTRÒNICS D'APLICACIÓ EN EL VAIXELL
1. Introducció
2. Resum de la teoria atòmica
3. Teoria de bandes d'energia als sòlids, els semiconductors
4. La unió pn
4.1. Característica corrent tensió de la unió pn
5. El transistor bipolar
6. El transistor unipolar, MOSFET
7. El tiristor
8. IGBT
9. Aspecte extern dels semiconductors més utilitzats
10. El magnetró
10.1. El modulador del magnetró
10.2. El transmissor del pols d'un radar
11. Dispositius visualitzadors
12. Limitacions del dispositius semiconductors
Bibliografia addicional
Preguntes

3. CIRCUITS AMB SEMICONDUCTORS
1. Introducció
2. Circuits amb díodes
3. Rectificador monofàsic
3.1. Pont rectificador monofàsic
3.2. Pont rectificador trifàsic
4. Circuits amb transistors bipolars
4.1. El transistor com a amplificador
4.2. El transistor bipolar en communicatió
5. Circuits amb transistors unipolars o MOSFET
5.1. El MOSFET com a amplificador
5.2. El transistor MOSFET en commutació
6. Circuits amb tiristors
Bibliografia addicional
Preguntes

4. AMPLIFICACIÓ, OSCIL-LACIÓ I BARREJADORS
1. Introducció
2. Espectre del senyal
3. L'amplificador electrònic
3.1. Amplificadors de voltatge i de pot'encia
3.2. Resposta en freqüència dels amplificadors
3.3. Etapes bàsiques amb un transistor bipolar
4. Amplificador amb condensadors d'acoblament
5. Amplificadors sense condensadors d'acoblement, operacionals
5.1. Amplificador d'instrumentació
6. Amplificador de radiofreqüència o acoblats per transformador
7. La realimentació negativa
8. Realimentació positiva
8.1. Oscil-lador de freqüència modulada
9. Amplificador de radiofreqüència
10. El barrejador, espectre en freqüència d'un senyal modulat en AM
11. Ssistemes electrònics en una comunicació per ones de ràdio
11.1. Receptor superheterodí
12. Control automàtic de guany (CAG)
13. Circuit silenciador de soroll (Squelch)
Bibliografia addicional
Preguntes

5. ELECTRÒNICA DIGITAL
1. Introducció
2. Funcions lògiques
3. Circuits integrats
4. Famílies lògiques
4.1. Circuis bàsics de les famílies lògiques 74LS i CMOS
5. Multivibradors
6. Conversió d'un senyal analògic a digital i d'un senyal digital a analògic
6.1. Conversió d'un senyal digital a analògica
6.2. Conversió d'un senyal analògica a digital
7. Sistemes electrònics digitals pràctics
Bibliografia addicional
Preguntes

6. ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA
1. Introducció
2. L'electrònica de potència en un vaixell
3. Convertidor corrent altern a corrent continu, el regulador lineal de tensió
3.1. Regulador lineal
3.2. Regulador commutat reductor de tensió
3.3. Regulador commutat multiplicador de tensió
4. Sistema electrònic per carregar bateries
5. Convertidor corrent continu a corrent altern
5.1. Convertidor amb modulació d'ample de pols
5.2. Inversor trifàsic
6. Variador de freqüència o cicloconvertidor
6.1. Cicloconvertidor directe
7. Càlcul de la secció del fil de connexió
Bibliografia addicional
Preguntes

7. PREGUNTES I EMMAGATZEMAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA
1. Introducció
2. Les bateries
3. Bateries marines
4. Model elèctric simplificat d'una bateria
5. Descàrrega d'una bateria: el nombre de Peukert
6. Càrrega d'una bateria
6.1. Temps necessari per carregar una bateria
7. Característiques de funcionament de les bateries marines
8. Pila de combustible
9. Molí de vent
10. Placa solar fotovoltaica
11. Càrregues elèctriques en un vaixell
12. Gestió de l'enegia elèctrica en un vaixell
Bibliografia addicional
Preguntes

8. SENSORS DE VAIXELLS
1. Introducció
2. Instrumentació i control
2.1. Mesures amb sensors resistius
3. Sensors de pressió
4. Sensors de temperatura
5. Sensor per mesurar gasos
6. Cabal de líquids i gasos
7. Sensor de nivell de líquids
8. Velocitat d'un eix
9. Velocitat d'un vaixell
9.1. Velocitat d'un vaixell per efecte Doppler
9.2. Velocitat d'un vaixell per sensor electromagnètic
10. Velocitat del vent
11. Sistemes inercials
12. Sonda acústica
13. Galvanòmetre
Bibliografia addicional
Preguntes

9. MOTORS I ALTERNADOR
1. Introducció
2. Conceptes bàsics de màquines elèctriques
3. El motor de corrent continu
3.1. Circuit de control d'un motor de corrent continu
4. El motor asíncron
5. Regulació de velocitat en un motor d'inducció
5.1. Control escalar d'un motor d'inducció
5.2. Control vectorial d'un motor d'inducció en coordenades de camp
6. El generador síncron
6.1. Regulador electrònic
Bibliografía addicional
Preguntes

10. EL MICROCONTROLADOR
1. Introducció
2. Principis bàsics de funcionament d'un ordinador
3. L'ordinador com a màquina seqüencial
3.1. Cicles de màquina i d'instrucció
4. La família de microcontroladors PIC16F87X
4.1. Potes del circuit integrat (pins)
4.2. Cicles de màquina i d'instrucció
5. Organització de la memòria
5.1. Organització de la memòria de programa
5.2. Organització de la memòria de dades
6. Control de transferències per interrupció
7. Timer 0
8. Timer 1
9. Timer 2
10. Placa de desenvolupament
Bibliografia addicional
Preguntes

11. ASPECTES ELECTRÒNICS DELS BUSOS DE COMUNICACIÓ EN UN VAIXELL
1. Introducció
2. Transmissió sèrie asíncrona i NMEA
3. NMEA 0183 i NMEA 2000
4. Seatalk
5. Disseny de connexions d'aparells a l'Huva Seatalk i NMEA 0183
Bibliografia addicional
Preguntes

APÈNDIX
1. Forma complexa de la sèrie de Fourier
2. Teorema de Thevenin
3. Camp magnètic giratori
4. Parell de rotació en un motor asíncron
5. Freqüencies induïdes
6. Carregador de bateries comercial, pel mètode de les tres fases

PROBLEMES

BIBLIOGRAFIA

ÍNDEX ALFABÈTIC

Precio: 35,98 €, I.V.A. incluido (4%)

[ Volver ]